Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 11:02

Uchwała Nr XXI/145/ 2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. dla działek nr ew. 478, 479, 480/1 i 481 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły” dla działek nr ew. 478, 479, 480/1 i 481 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły.
2.      Ustala się, że zakres sporządzanej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.      Granice zmiany planu, o której mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Analizy
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych
 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXI/145/2008 z 30 lipca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego obszar „Reguły”
zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r.
dla działek nr ew. 478, 479, 480/1 i 481 położonych w obrębie geodezyjnym wieś Reguły
 
 
W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:
 
I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:
Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje działki nr ew. 478, 479, 480/1 i 481 w obrębie geodezyjnym wieś Reguły. Granice obszaru wyznaczają ewidencyjne granice omawianych działek.
 
II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:
Analizowany obszar położony jest w zachodniej części wsi Reguły przy ul. Wiejskiej. Na analizowanych działkach znajdują się objęty ochroną konserwatorska Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków park ze stawem i obiektami małej architektury, budynek dawnej hydroforni adaptowany na Świetlicę Wiejską oraz dawny dwór stanowiący obecnie budynek mieszkalny z kilkoma niezależnymi mieszkaniami. Do dworu w latach 60-tych dobudowano modernistyczny budynek jednorodzinny. Przez analizowany obszar, w południowej części działki nr ew. 481 przebiega rów melioracyjny Reguły – Malichy. W sąsiedztwie występuje głównie zabudowa mieszkaniowa. Od strony zachodniej teren graniczy z projektowaną drogą zbiorczą 2KUZ – jedną z obwodnic wsi Reguły, od południa i wschodu z niezagospodarowanymi terenami Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, a od północy z nieruchomością przeznaczona w planie pod działalność gospodarczą, na której znajduje się obiekt magazynowo - biurowy. Południowo-wschodnia część analizowanego terenu znajduje się (w bardzo niewielkim stopniu) w obszarze stanowiska archeologicznego nr 58-65/33.
 
III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:
Obecnie na terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmujący obszar „Reguły” zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LI/377/2002 z 21 marca 2002r. i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2 czerwca 2002r. nr 143 pod pozycją 3161. Plan ten zaczął obowiązywać od 17 czerwca 2002r.
Dla analizowanego obszaru obowiązują następujące ustalenia:
Symbol terenu – ZP/M/U.
Dla terenów ZP/M/U plan ustala:
1)      przeznaczenie podstawowe - zieleń parkowa zabytkowego założenia dworskiego – teren ZP,
2)      przeznaczenie uzupełniające - adaptowana funkcja mieszkaniowa w przebudowanym dworze, teren ZP/M,
3)      przeznaczenie dopuszczalne - funkcje usługowe związane i podporządkowane funkcji podstawowej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, obiekty małej architektury dla potrzeb terenu ZP/M/U,
4)      obowiązek uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dla wszelkich inwestycji, dla realizacji których wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz podziałów terenu,
5)      wydanie pozwolenia na budowę pod warunkiem spełnienia wymagań określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
6)      obowiązek uzgadniania z Konserwatorem Zabytków wszelkich robót budowlanych w tym ogrodzeń,
7)      zachowanie i rewaloryzację układu przestrzennego parku, ochronę drzewostanu, stawu i układu hydrograficznego Rowu Reguły -Malichy.
Jednocześnie plan ustala:
1)      zachowanie funkcji mieszkaniowej w przebudowanym dworze na działce niezbędnej dla jej funkcjonowania - teren ZP/M,
2)      zachowanie parku z nieuciążliwą funkcją usług celu publicznego np.: usługi kultury, sportu itp. - tereny ZP i ZP/U,
3)      adaptację dla funkcji celu publicznego budynku hydroforni jako obiektu typu pawilonu parkowego dla obsługi usług - teren ZP/U.
W § 93 ust. 3 pkt 6 plan dopuszcza remont, przebudowę adaptowanych budynków bez zmiany wysokości i zwiększania powierzchni zabudowy. Taki zapis uniemożliwia jakąkolwiek rozbudowę obiektu Świetlicy Wiejskiej.
 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z zaistnieniem konieczności rozbudowy budynku Świetlicy Wiejskiej. Postanowiono zmienić – w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – zapis planu uniemożliwiający rozbudowę i nadbudowę istniejącego obiektu.  
Zmiana polegać będzie na dopuszczeniu rozbudowy i nadbudowy budynku dawnej hydroforni adaptowanej na Świetlicę Wiejską z zachowaniem odpowiednich do położenia w zabytkowym parku i w sąsiedztwie zabytkowego dworu gabarytów oraz wyglądu zewnętrznego.
 
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.
W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsi Reguły, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium jako ”parki wskazane do objęcia ochroną prawną”.  
W Studium wskazano następujące obszary o wiodących (preferowanych) funkcjach rozwoju
-          obszary usługowo produkcyjne,
-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni),
-          obszary mieszkaniowe,
-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej),
-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,
-          obszar Centrum Gminy,
-          korytarze komunikacji,
-          korytarze infrastruktury technicznej,
-          inne.
Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.
Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:
-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),
-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną (kanalizacja) i siecią dróg,
-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).
Obszar wyznaczony do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na gruntach już zainwestowanych, wyłączonych z produkcji rolnej, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne.
 
VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU
Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.
Zakres merytoryczny opracowania:
-         Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.
-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.
-       Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Materiały geodezyjne:
Przystąpienie do zmiany planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego zmiana planu. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Data publikacji: 01.08.2008 11:02
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 15
Autor: Dariusz Ruta