Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 11:11

Uchwała Nr XXI/146/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 608, 671, 204/4, 204/12, 204/15 oraz 201/3, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Tęczowa”. Przebieg „ul. Tęczowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 577, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice nadać nazwę „Stare Sady”. Przebieg „ul. Stare Sady” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 435/5, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice, gmina Michałowice nadać nazwę „Sarnia”. Przebieg „ul. Sarniej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 01.08.2008 11:11
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta