Urząd Gminy Michałowice
01.08.2008 11:19

Uchwała Nr XXI/147/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 lipca 2008 roku.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy Michałowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. z 2005r. Nr 146, poz. 1223 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Dla Pana Romana Lawrence Wójta Gminy Michałowice ustala się wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.177,00zł brutto w tym:
a)      wynagrodzenie zasadnicze w wysokości        5.000,00 zł.
b)      dodatek funkcyjny w wysokości                     1.900,00 zł.
c)      dodatek specjalny 33 % w wysokości             2.277,00 zł.
d)     dodatek za wysługę lat 20% tj. w wysokości 1.000,00 zł.
 
§ 2.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 1 obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2008 r.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 01.08.2008 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta