Urząd Gminy Michałowice
17.09.2008 15:58

Uchwała Nr XXII/149/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 września 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 oraz budżetu Gminy Michałowice w roku 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje :
 
§ 1.
Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy „Aktywnie do rozwoju” numer identyfikacyjny projektu nadany w krajowym systemie informatycznym POKL 07.01.01 -14-127/08, numer wniosku KL/00791/08/7.1.1, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
 
§ 2.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Gminy Michałowice o łącznej wartości 100 326 zł (w tym wkład Gminy Michałowice 10 534,05zł).
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 17.09.2008 15:58
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta