Urząd Gminy Michałowice
18.11.2008 11:14

Uchwała Nr XXIII/154/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice – Szkołę Podstawową w Michałowicach, umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie dostawy usług telefonicznych telefonii stacjonarnej.
2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:
1)         w 2009 r. do kwoty – 3.200,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące dwieście),
2)         w 2010 r. do kwoty – 3.500,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące pięćset).
3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 18.11.2008 11:14
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta