Urząd Gminy Michałowice
18.11.2008 11:33

Uchwała Nr XXIII/158/2008 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie: udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Michałowice z/s w Nowej Wsi
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Upoważnia się Panią Iwonę Radzimirską – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z/s w Nowej Wsi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w odniesieniu do prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych w tym do wydawania decyzji wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.), z wyłączeniem przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego, o których mowa w art. 4 ust.3 ustawy.
 
§ 2.
Upoważnienia udziela się na czas nieokreślony i w każdej chwili może  być cofnięte.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2008 r.
Data publikacji: 18.11.2008 11:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta