Urząd Gminy Michałowice
18.11.2008 11:43

Uchwała Nr XXIII/159/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Przyjmuje się przedłożone przez Wójta Gminy Michałowice analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzania planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice oraz ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych.
 
§ 2.
1.      Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś.
2.      Ustala się, że zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego winien być zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.      Granice planu, o którym mowa w ust. 1 oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik graficzny do uchwały, literami A-B-C-D-E-A.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Analizy
dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium oraz niezbędny zakres prac planistycznych
 
do uchwały Rady Gminy Michałowice Nr XXIII/159/2008 z 11 listopada 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice
obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych wieś Granica i wieś Nowa Wieś
 
W związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się:
 
I.       TEREN OBJĘTY ANALIZĄ:
Analizowany obszar położony jest w Gminie Michałowice i obejmuje tereny położone w obrębach geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica pomiędzy ulicami Główną i Warszawską na zakończeniu ulic Długiej i M. Reja. Granice obszaru wyznaczają ulice Warszawska i Główna oraz wschodnie ewidencyjne granice działek nr 187, 270/4, 272, 273/1, 274, 499/ 2, 499/3, 499/5, 499/10 i 502/1 we obrębie geodezyjnym wieś Granica.
 
II.    STAN ISTNIEJĄCY TERENU:
Analizowany obszar położony jest po dwóch stronach granicy obrębów geodezyjnych wieś Nowa Wieś i wieś Granica. W analizowanym obszarze znajdują się istniejące zabudowania w znacznej większości mieszkaniowe jednorodzinne i gospodarcze. Na zakończeniu ulicy Długiej do niedawna funkcjonowało przejście piesze w kierunku ul. Warszawskiej i peronu kolejki WKD oraz przejście piesze łączące ulicę Długą z ulicą M. Reja. Obecnie przejścia te są zagrodzone. Jedynym funkcjonującym przejściem jest dwumetrowej szerokości ścieżka od ul. M. Reja do ul. Głównej. Analizowany teren jest płaski, nieruchomości porośnięte zielenią urządzoną. W sąsiedztwie omawianego obszaru występuje głównie zabudowa mieszkaniowa. Od strony północnej do terenu przylega ulica Warszawska, która na tym odcinku nie jest przejezdna i stanowi wyłącznie przejście piesze w kierunku peronów kolejki WKD. Ulica Warszawska w całości położona jest w terenie kolejowym stanowiącym własność Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.
 
III.ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANU:
Obecnie na większości omawianego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru Komorów – część I obejmująca fragmenty osiedla Komorów, wsi Komorów, wsi Granica i wsi Nowa Wieś zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Michałowice nr LIV/405/2002 z 28 czerwca 2002r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 31 sierpnia 2002r. nr 232 pod pozycją 5913. Plan ten zaczął obowiązywać od 15 września 2002r.
Dla analizowanego obszaru obowiązują następujące ustalenia obowiązującego planu:
Symbole terenu – b2.1MN/U, b2.3MN, b2.5MN, 5KDL i 30KDD.
Dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych i usług (MN/U) plan ustala:
1)      Dla terenów MN/U plan ustala rozwój:
-          funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących;
-          oraz funkcji usługowych z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, biur, obsługi finansowej, zdrowia, kultury, oświaty i rozrywki.
2)      Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej, budynków usługowych innych niż określone w pkt.1 oraz obiektów i urządzeń uciążliwych.
3)      Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2.
4)      Dla terenów MN/U plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a)      Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000m2.
b)      Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000m2, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
c)      Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.
5)      Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a)      działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b)      lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.
6)      Dla terenów MN/U plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
7)      Dla terenów MN/U plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne.
8)      Ustalenia zawarte w pkt. 7 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
9)      Dla terenów MN/U plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji
10) Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną długość elewacji budynku na 40m.
11) Dla terenów MN/U plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy poszczególnych budynków na 1200m2.
12) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
13) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.
14) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.
Dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych (MN) plan ustala:
1)      Dla terenów MN plan ustala rozwój funkcji mieszkaniowych – domów jednorodzinnych wolnostojących.
2)      Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania wolnostojących budynków usługowych, zabudowy mieszkaniowej szeregowej, atrialnej i wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń uciążliwych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej.
3)      Plan dopuszcza zachowanie i rozwój funkcji usługowych o charakterze podstawowym z zakresu handlu, gastronomii, usług rzemiosła, biur, zdrowia, jako funkcji towarzyszących lokalizowanych w parterach domów mieszkalnych.
4)      Plan dopuszcza lokalizowanie budynków garażowych i gospodarczych wolnostojących o powierzchni zabudowy nie większej niż 60m2.
5)      Dla terenów MN plan ustala dopuszczalne minimalne wielkości działek budowlanych:
a)      Minimalna wielkość działki przed skanalizowaniem terenu – 2000m2.
b)      Minimalna wielkość działki po skanalizowaniu terenu – 1000m2.
c)      Plan dopuszcza obniżenie ustalonych powierzchni działek o 5%.
6)      Plan zakazuje zabudowy na działkach mniejszych niż określone w planie jeżeli:
a)      działki wydzielono po uchwaleniu planu,
b)      lub działki są zlokalizowane na terenach, które przed uchwaleniem planu były terenami niebudowlanymi.
7)      Dla terenów MN Plan zakazuje wtórnego podziału istniejących działek, jeżeli w wyniku takiego podziału wielkości działek będą mniejsze niż określone w planie minimalne wielkości działek budowlanych.
8)      Dla terenów MN plan zakazuje lokalizowania więcej niż jednego budynku mieszkalnego na działce oraz zakazuje adaptowania budynków gospodarczych, garażowych lub usługowych na cele mieszkalne jeżeli na działce znajduje się już budynek mieszkalny.
9)      Ustalenia zawarte w pkt. 8 nie dotyczą przypadków, gdy powierzchnia działki umożliwia jej reparcelację z zachowaniem normatywów określonych w ustaleniach szczegółowych dla tego terenu.
10) Dla terenów MN plan dopuszcza realizację budynku bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej za zgodą właściciela sąsiedniej posesji
11) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę plan dopuszcza inwestowanie na działce pod warunkiem uzyskania decyzji na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.
12) Dla terenów rolnych lub terenów niezagospodarowanych przeznaczonych w planie pod zabudowę zaleca się scalenia istniejących działek i wtórny podział na działki budowlane na wniosek i koszt właścicieli.
13) Zakazuje się podnoszenia poziomu terenu działek powyżej poziomu terenu działek sąsiednich oraz odprowadzania wód opadowych na teren działek sąsiednich.
14) W zakresie ochrony przed hałasem zalicza się tereny MN do terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Dla terenów komunikacji kołowej (KD) plan ustala:
1)        Dla terenów KD plan ustala rozwój funkcji komunikacji kołowej oraz towarzyszącej komunikacji pieszej i rowerowej.
2)        Dla terenów KD plan ustala:
a)      realizację jezdni komunikacji kołowej,
b)      wprowadzenie przestrzeni komunikacji pieszej,
c)      realizację ścieżek rowerowych,
d)      realizację obiektów i urządzeń technicznych związanych bezpośrednio z funkcją terenu, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi; za wyjątkiem stacji paliw;
e)      lokalizację miejsc parkingowych;
f)       rezerwę terenu dla sieci uzbrojenia inżynieryjnego;
g)      lokalizowanie elementów małej architektury takich, jak: latarnie, ławki, kosze, słupki i pachołki;
h)      zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew i zieleni przyulicznej oraz wprowadzanie zieleni: trawniki, drzewa, żywopłoty.
3)        Dla terenów KD plan zakazuje lokalizowania zabudowy.
4)        Dla terenów KD plan dopuszcza remonty i modernizacje istniejących urządzeń komunikacyjnych i sieci uzbrojenia inżynieryjnego.
Poza obszarem obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego znajdują się objęte niniejszym opracowaniem działki nr ew. 270/2, 270/3, 271 i część działki 355 w obrębie geodezyjnym wieś Granica oraz działki nr ew. 551, 552, 669/1, 849 i 850 w obrębie geodezyjnym wieś Nowa Wieś.
 
IV. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ
Stwierdzono konieczność rozpoczęcia procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) w związku z koniecznością udrożnienia komunikacji pieszej i kołowej w opisywanym rejonie wsi Nowa Wieś i Granica.  
Zakres sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W projekcie planu w szczególności należy przewidzieć co najmniej piesze połączenia komunikacyjne pomiędzy ulicami Warszawską, Długą, M. Reja i Główną.
 
V. STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM
Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że przewidywane funkcje i rozwiązania są zgodne z polityką przestrzenną Gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Michałowice nr XIV/63/99 z dnia 9 lipca 1999r.
W załączeniu kopia fragmentu rysunku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice z zaznaczeniem obszaru we wsiach Nowa Wieś i Granica, którego dotyczy uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren ten jest określony w Studium jako ”obszary o wiodącej funkcji mieszkaniowej”.  
W Studium wskazano następujące obszary o wiodących (preferowanych) funkcjach rozwoju
-          obszary usługowo produkcyjne,
-          obszary koncentracji usług (w tym tereny urządzonej zieleni),
-          obszary mieszkaniowe,
-          obszary funkcji ekologicznych (w tym o wiodącej funkcji rekreacyjnej),
-          rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
-          obszary do przekształceń lub zachowania dotychczasowych funkcji,
-          obszar Centrum Gminy,
-          korytarze komunikacji,
-          korytarze infrastruktury technicznej,
-          inne.
Dla wyodrębnionych obszarów w Studium nie określa się szczegółowo przeznaczenia terenów, ale wskazuje generalnie preferowane funkcje, których rozmieszczenie zostanie sprecyzowane w planach miejscowych.
Ponieważ granice poszczególnych obszarów zostaną precyzyjnie określone i wytyczone w planach miejscowych, jako kryteria określenia preferowanych w Studium funkcji przyjęto:
-          uwzględnienie dotychczasowego zainwestowania,
-          uwzględnienie pożądanych społecznie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
-          dotychczasowe przesądzenia (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) o lokowaniu w obszarze Gminy obiektów służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych (w skali powiatu, województwa, kraju),
-          uwzględnienie naturalnych uwarunkowań środowiska przyrodniczego,
-          uwzględnienie zainwestowania infrastrukturą techniczną (kanalizacja) i siecią dróg,
-          uwzględnienie istniejących i możliwych do rozwoju powiązań komunikacyjnych z układem zewnętrznym,
-          uwzględnienie praw dysponowania terenami (w aspekcie możliwości nieodpłatnego przejęcia gruntów na cele komunalne).
Obszar wyznaczony do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest na gruntach zabudowanych oraz rolnych klasy RIVa i PsIV, dla których zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze lub nieleśne wydane zostały do obowiązującego obecnie planu zagospodarowania przestrzennego lub do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice uchwalonego 30 czerwca 1992r., który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004r.
 
VI.   ANALIZA NIEZBĘDNEGO ZAKRESU PRAC PLANISTYCZNYCH DLA OBSZARU PLANU
Odnośnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) obszar miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określono w pkt. I niniejszej Analizy.
Zakres merytoryczny opracowania:
-          Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosowanych standardów przy zapisywaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587) oraz zgodnie z zakresem ustalonym w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
-          Rysunek planu zagospodarowania będzie sporządzony na mapach w skali 1:1000 lub 1:2000.
-          Do planu zagospodarowania zostanie sporządzone opracowanie ekofizjograficzne.
-          Wraz z planem zagospodarowania przestrzennego sporządzona będzie prognoza oddziaływania na środowisko i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.
Materiały geodezyjne:
Przystąpienie do sporządzania planu wiąże się z koniecznością wykorzystania urzędowych kopii mapy zasadniczej dla terenu objętego zmiana planu. Do opracowań planistycznych zostaną wykorzystane kopie map wydane przez Składnicę Map i Dokumentów Geodezyjnych Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Data publikacji: 18.11.2008 11:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 28
Autor: Dariusz Ruta