Urząd Gminy Michałowice
18.11.2008 12:33

Uchwała Nr XXIII/163/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 98/19 i 99/2, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Pęcice Małe, gmina Michałowice, nadać nazwę „Słowików”. Przebieg ulicy „Słowików” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 42, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Suchy Las, gmina Michałowice, nadać nazwę „Parkowa”. Przebieg ulicy „Parkowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 18.11.2008 12:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta