Urząd Gminy Michałowice
12.12.2008 09:23

Uchwała Nr XXIV/171/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. na terenie Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 10 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2009 r. obowiązujących na terenie gminy:
1)      od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:                                   
a)      powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie             700 zł
b)      powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie                   1100 zł
c)      powyżej 9 ton do poniżej 12 ton                      1400 zł
2) od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
3)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od
       3,5 ton do poniżej 12 ton                                      1600 zł
4)      od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu zawieszenia wysokość stawek określa się w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
5)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)                                                  1400 zł
6)      od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton wysokość stawek określa się w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;
7)      od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:
a)      mniejszej niż 30 miejsc                               1600 zł
b)      równej lub wyższej niż 30 miejsc               2000 zł
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.

Załączniki

Data publikacji: 12.12.2008 09:23
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta