Urząd Gminy Michałowice
12.12.2008 09:36

Uchwała Nr XXIV/173/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat, nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), art. 13 ust. 1, oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy Spółce Komandytowej „STIGA” Sp. z o.o., właścicielowi nieruchomości przyległej, stanowiącej działkę 216/2, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Sokołów, uregulowaną w KW nr WA1P/00085699/2, części niezabudowanej nieruchomości o pow. 5 951 m2 będącej częścią działki ewidencyjnej 215 o pow. 6 900 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice, na okres oznaczony od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 marca 2016 roku.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 12.12.2008 09:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta