Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.12.2008 10:37

Uchwała Nr XXIV/174/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 - 2008.
Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
uchwale Nr XIV/85/2003 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2003r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2004 -2008 z późniejszymi zmianami, załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 12.12.2008 10:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta