Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
12.12.2008 09:43

Uchwala Nr XXIV/175/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2009 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
Załącznik do
Uchwały Nr XXIV/175/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia 08.12.2008r.
 
 
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2009
 
ICELE GMINNEGO PROGRAMU
1.       Cele globalne:
1)         zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice,
2)         zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
 
2.       Cele jednostkowe:
1)         zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z używania środków psychoaktywnych,
2)         zmniejszenie ryzyka zachorowań i śmierci
3)         zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
 
II. GŁÓWNE STRATEGIE PROGRAMU.
1.       Wprowadzenie wymogów kompetencyjnych wobec osób i podmiotów realizujących zadania gminnego programu.
2.       Tworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania aktualnie działających placówek terapeutycznych i oświatowo-wychowawczych.
3.       Budowanie profesjonalnej infrastruktury do realizacji programów wdrażanych w sferze przeciwdziałania zjawiska narkomanii.
4.       Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
5.       Współpraca merytoryczna z Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
6.       Współpraca z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.
7.       Współpraca z Mazowieckim Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie.
8.       Monitorowanie problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice.
 
IIIZASADY FINANSOWANIA.
Finansowanie programu przeciwdziałania narkomanii będzie realizowane w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii (środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
 
IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANINARKOMANII
 NA ROK 2009
1.       Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii realizując następujące zadania:
1)         priorytetowym zadaniem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok będzie działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży realizowana poprzez:
a)    programy edukacyjne w szkołach odpowiednio dostosowane do wieku dzieci i młodzieży,
b)   upowszechnianie informacji dotyczących adresów instytucji i miejsc, gdzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologicznej w konkretnych sytuacjach życiowych - informator, ulotki,
c)    inicjowanie oddziaływań profilaktycznych podczas wypoczynku letniego i innych form organizowania czasu wolnego dzieci,
d)   stałe poszerzanie oferty programowej w placówkach oświatowo- wychowawczych o treści profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia,
e)    kształtowanie wobec dzieci i młodzieży zdrowych nawyków spędzania wolnego czasu,
f)    prowadzenie szybkiej diagnozy i właściwej terapii dla dzieci sprawiających trudności wychowawcze,
g)   zapewnienie szczególnej opieki dzieciom i młodzieży w wieku do lat 18 z grup tzw. ryzyka,
h)   diagnozowanie środowisk dziecięcych i młodzieżowych ze względu na kontakty z substancjami uzależniającymi,
i)     tworzenie warunków do szeroko rozumianej współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi a rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do tych placówek, w celu podejmowania wspólnych oddziaływań wychowawczych,
j)     współpraca z samorządami szkół oraz organizacjami młodzieżowymi na rzecz tworzenia zespołów liderów młodzieżowych,
k)   prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka,
l)     wprowadzanie lokalnych programów profilaktycznych dla nauczycieli, dzieci i rodziców,
m)organizowanie konkursów z zakresu profilaktyki uzależnień,
2)         organizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych o tematyce uzależnień.
2.       W rozwiązywaniu problemów uzależnień Gmina będzie współpracowała z Parafiami Rzymsko-Katolickimi, Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień .
3.       Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 jest Urząd Gminy Michałowice. Osoba koordynującą zadania programu jest Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Data publikacji: 12.12.2008 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta