Urząd Gminy Michałowice
12.12.2008 09:51

Uchwała Nr XXIV/176/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 08 grudnia 2008r.

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2009 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2009 r.
 

 
Załącznik
do Uchwały Nr XXIV/176/2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia 08.12.2008r.
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MICHAŁOWICE NA 2009 r.
 
I. Cel Gminnego Programu
Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:
1)         zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,
2)         zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,
3)         zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,
4)         zwiększenie stabilności środowisk rodzinnych z problemami uzależnień.
 
II. Zadania Gminnego Programu
Gmina Michałowice w roku 2009 będzie prowadziła działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:
 
§1
1.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:
1)    prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek
odwykowych, do którego zadań należy:
a)    dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,
b)   motywowanie i kierowanie do leczenia,
c)    udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo- wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,
3)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.
2.       Zwiększenie pomocy terapeutycznej poprzez współpracę Gminy z Poradnią Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.
3.       Zwiększenie możliwości korzystania z pomocy Komisji poprzez propagowanie działań informacyjnych w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice i na stronie internetowej.
 
§ 2
Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla różnych grup zawodowych poprzez:
1)         finansowanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,
2)         korzystanie z pomocy świadczonej ofiarom przemocy przez ośrodki wsparcia w Piastowie,
3)        finansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu prowadzenia procedur Niebieskiej Karty,
4)        udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,
5)        finansowanie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,
6)        dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,
7)        współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Parafiami Rzymsko-Katolickimi (zorganizowanie spotkania z księżmi proboszczami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym).
 
§ 3
Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:
1)        dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły gminne lub inne podmioty rekomendowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2)        realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych dla młodzieży, rodziców i nauczycieli,
3)        organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np. konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.,
4)        dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,
5)        dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży za udział w Gminnej Olimpiadzie Sportu,
6)        finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
7)        zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.
 
§4
Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
§5
1. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:
1)        przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
2)        przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,
3)        zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu, następujących informacji:
a)   o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,
b)   o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,
c)   o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,
d)   ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.
Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawi organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w czterech egzemplarzach dla:
1)        przedsiębiorcy,
2)        Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3)        Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,
4)    Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie
imiennego upoważnienia dla Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy zgodnie z planem
kontroli na 2009 r.
 
§6
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:
1)         współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, Parafiami Rzymsko-Katolickimi, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami,
2)         udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
 
III. Postanowienia końcowe
§7
Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
1) członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych według następujących zasad wynagradzania:
a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym - 40 zł.,
b)   za posiedzenie Komisji - 100 zł.,
c)    za dyżur członka Komisji - 40 zł.,
d) za udział w kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych - 40 zł.
2)        za udział w pracach, o których mowa w pkt 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,
3)        wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Michałowice,
4)        środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice.
 
§ 8
Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie, w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe.
 
§ 9
Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy Michałowice. Koordynacją merytoryczną i finansową
Data publikacji: 12.12.2008 09:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta