Urząd Gminy Michałowice
24.12.2008 13:16

Uchwała Nr XXV/178/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2008 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załączniki

Data publikacji: 24.12.2008 13:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta