Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.01.2009 13:39

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.

Projekt

Uchwała Nr             /        /2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia................................ 2009 r.
 
zmieniająca uchwałę Nr XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 7 oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1-
W § 6 ust. 2 zdanie drugie Regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania a także przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice na 2009 rok. stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXV/179/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 22 grudnia 2008 r. po wyrazie uznaniowy stawia się kropkę, pozostałą część zdania skreśla się.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2009 r.
Data publikacji: 27.01.2009 13:39
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta