Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
27.01.2009 13:37

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy
Projekt
Uchwała Nr       /      /2008
Rady Gminy Michałowice
z dnia
                  2008 roku
 
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1-
W uchwale Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)                   W tytule uchwały oraz w § 1 ust. 1 słowo „umowy" zmienia się na słowo „umów"
2)                   W § 1 ust. 2 kwoty zaangażowania środków finansowych ustala się następująco:
a)        w 2008 r. do kwoty - 1.700,00 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset),
b)        w 2009 r. do kwoty - 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy),
c)        w 2010 r. do kwoty - 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy),
d)        w 2011 r. do kwoty - 6 700,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset).
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 27.01.2009 13:37
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta