Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.02.2009 15:28

Projekt uchwały

w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy
Uchwała Nr ________
Rady Gminy Michałowice
z dnia ___________ 2009 r.
 
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta Gminy.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz art. 1 ust. 2 pkt 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160 poz. 1080 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. dla Wójta Gminy Michałowice – Romana Lawrence w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w 2008 r., tj. w kwocie 9 732,82 zł (słownie: dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 82/100) brutto.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Data publikacji: 24.02.2009 15:28
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta