Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.02.2009 15:21

Projekt uchwały

w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice
Uchwała Nr .................................
 Rady Gminy Michałowice
 z dnia ................................
 
w sprawie utworzenia Straży Gminnej Gminy Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).oraz art. 1 ust. 1, art. 2 ust. 1 i 2, art. 6 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Tworzy się w Gminie Michałowice Straż Gminną Gminy Michałowice, zwaną dalej „Strażą” – samorządową umundurowaną formację do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy.
 
§ 2
Straż  wykonuje zadania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zmianami) oraz innych przepisach i aktach prawa miejscowego.
 
§ 3
Straż jest komórką organizacyjną Urzędu Gminy Michałowice.
 
§ 4
Straży nadaje się Regulamin Straży Gminnej Gminy Michałowice w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

 

Załącznik do uchwały
Rady Gminy Michałowice
Nr ......................
z dnia .............................
REGULAMIN
STRAŻY GMINNEJ GMINY MICHAŁOWICE
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.      Regulamin określa organizację i zasady funkcjonowania Straży Gminnej Gminy Michałowice zwanej dalej „Strażą”.
2.      Straż - jest samorządową umundurowaną formacją utworzoną w celu wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, działającą na podstawie:
1)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych;
2)      ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);
3)      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)  i aktów wykonawczych do ustawy;
4)      niniejszego Regulaminu i innych przepisów regulujących funkcjonowanie straży gminnych
3.      Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)      Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Michałowice;
2)      Radzie Gminy – należy przez to rozumieć Radę Gminy Michałowice;
3)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Michałowice;
4)      Komendancie Straży – należy przez to rozumieć Komendanta Straży Gminnej Gminy Michałowice;
5)      Strażnikach – należy przez to rozumieć pracowników Straży Gminnej Gminy Michałowice wykonujących zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego;
6)      Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 ze zmianami).
 
§ 3
Straż jest komórką organizacyjną Urzędu Gminy Michałowice.
 
ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna i zasady działania
 
§ 4
1.      Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez Wójta, po zasięgnięciu opinii Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie.
2.      Przełożonym Komendanta jest Wójt Gminy Michałowice.
3.      Komendant organizuje i kieruje pracą strażników oraz odpowiada za prawidłowe wykonywanie przez nich zadań.
4.      Komendant jest przełożonym wszystkich strażników zatrudnionych w Straży.
5.      W czasie nieobecności Komendanta, jego obowiązki pełni Zastępca Komendanta.
 
§ 5
Nadzór nad działalnością Straży sprawuje Wójt, a w zakresie fachowym Komendant Główny Policji poprzez Komendanta Stołecznego Policji w Warszawie.
 
§ 6
1.      Komendant wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.
2.      W skład Komendy Straży wchodzą:
1)      Zastępca Komendanta;
2)      strażnicy.
3.      Do zakresu działania Komendanta należy między innymi:
1)      planowanie pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Straży oraz kierowanie jej działalnością,
2)      kontrolowanie i nadzorowanie realizacji zadań,
 
§ 7
1.      Wśród strażników Straży wyróżnia się następujące stanowiska i stopnie służbowe.
1)      Stanowiska służbowe:
a)      Komendant Straży;
b)      Zastępca Komendanta;
c)      Strażnik Straży Gminnej.
2)      Stopnie służbowe:
a)      starszy inspektor;
b)      Inspektor;
c)      Młodszy inspektor;
d)      Starszy strażnik;
e)      Strażnik;
f)       Młodszy strażnik;
g)      Aplikant.
2.      Liczbę etatów w Straży określa Wójt na wniosek Komendanta Straży.
3.      Szczegółowy schemat podporządkowania służbowego oraz podziału stanowisk w ramach Komendy Straży określa Komendant Straży.
 
§ 8
  1. Strażnicy pełnią służbę w swoich rejonach, w patrolach i siedzibie Straży według planu służb.
  2. Miesięczny plan pracy na wniosek Komendanta Straży zatwierdza Wójt.
 
§ 9
1.      Do zakresu działania Straży należy w szczególności:
1)      ochrona porządku w miejscach publicznych i planowanie działań prewencyjnych;
2)      czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3)      współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
4)      ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
5)      współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
6)      informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń;
7)      sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie;
8)      współdziałanie z właściwymi organami, służbami, instytucjami w zakresie informowania o przestępstwach i wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,
9)      realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał Rady Gminy;
10) wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.
2.      Szczegółowe zakresy obowiązków strażników określa Komendant Straży.
 
§ 10
1.      Komendant dwa razy w roku w terminie do 15 lutego i do 15 sierpnia roku następnego składa Wójtowi i Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji zadań przez Straż oraz przekazuje informację o stanie porządku publicznego na obszarze Gminy Michałowice.
2.      Straż realizując swoje zadania działa samodzielnie lub przy współpracy z innymi
organami powołanymi do ochrony porządku publicznego, ratownictwa, a w szczególności z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego, poddając się pod komendę wymienionych służb w sytuacjach, w których służby te przejmują dowodzenie.
3.      Straż realizuje swoje zadania w następujących formach:
1)      patrole oznakowanym pojazdem;
2)      patrole piesze;
3)      dyżury w siedzibie Straży;
4)      patrole mieszane z udziałem Policji.
4.      Straż wykonuje swoje zadania zgodnie z miesięcznym harmonogramem pracy
sporządzonym przez Komendanta.
5.        Współpraca z Policją odbywa się na zasadach określonych w przepisach i zawartym na ich podstawie porozumieniu.
 
ROZDZIAŁ III
Zakres uprawnień i obowiązków strażników
 
§ 11
1.      Uprawnienia i obowiązki strażników określają ustawy o strażach gminnych i pracownikach samorządowych i akty wykonawcze do tych ustaw.
2.      Strażnikiem może być osoba spełniająca wymogi określone w ustawie o strażach gminnych.
3.      Strażnicy ubiegający się o przyjęcie do służby w straży podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
4.      Wójt Gminy, kieruje zatrudnionych w Straży strażników na okresowe badania lekarskie i psychologiczne.
5.      Szkolenie strażników odbywa się według programu zatwierdzonego przez Komendanta Straży, z uwzględnieniem założeń programowych określonych rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
6.      Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
7.      Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust 6 są:
1)      kajdanki;
2)      pałki obronne wielofunkcyjne;
3)      ręczne miotacze gazu.
8.      Strażnik może stosować jedynie środki, o których mowa w ust. 7, odpowiadające
potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągania podporządkowania się wydanym poleceniom.
 
§ 12
1.    Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić
umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat z herbem Gminy Michałowice.
2.    Wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników, a także warunki i sposób ich noszenia określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów.
 
§ 13
Strażnik przy wykonywaniu czynności, jest zobowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
 
§ 14
Przy wykonywaniu czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 
§ 15
W sprawach dotyczących strażników, a nie uregulowanych w ustawie mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.
 
§ 16
1.      Normy przydziału i okresy używalności umundurowania określa zarządzeniem Wójt Gminy Michałowice.
2.      Komendant dokonuje okresowych przeglądów mundurowych strażników.
3.      Strażnik zwolniony ze służby zobowiązany jest do zwrotu uzbrojenia i umundurowania.
4.      W przypadku utraty umundurowania lub wyposażenia, strażnik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Komendantowi, podając okoliczności utraty. Komendant, zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
 
ROZDZIAŁ IV
Postanowienia końcowe
 
§ 17
W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o strażach gminnych.
 
§ 18
Szczegółowe zakresy czynności dla Komendanta określi Wójt, dla pozostałych strażników Straży określi Komendant Straży.
 
§ 19
Zmiana Regulaminu może nastąpić w trybie właściwym do jego nadania.
Data publikacji: 24.02.2009 15:21
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 45
Autor: Dariusz Ruta