Urząd Gminy Michałowice
24.02.2009 15:17

Projekt uchwały

w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły, gmina Michałowice
     Projekt
Uchwała Nr ……… / ……. / 2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………… 2009 r.
 
w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych we wsi Reguły,  gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 104, art. 105, art. 106 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Dokonać scalenia i podziału nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły stanowiących działki ewidencyjne nr:
dz. nr 683 – KW 5536,
dz. nr 684 – KW 24004,
dz. nr 685 – KW 40944,
dz. nr 686 – KW 20364,
dz. nr 687 – KW 27567,
dz. nr 688 – AWZ. PBG-On-4512/83/72/2,
dz. nr 689 – KW 31145,
dz. nr 690 – KW 24607,
dz. nr 691 – KW 16262,
o ogólnej powierzchni 4,2600 ha, w oparciu o opracowanie geodezyjne składające się z rejestru pomiarowego po scaleniu i podziale, mapy sytuacyjnej z geodezyjnym projektem scalenia i podziału oraz wykazu zmian gruntowych, przyjętych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w dniu 16.05.2007 r. pod nr ewidencyjnym KEM REG-204/07, stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Właścicielem wydzielonych nowych dróg oraz wydzielonych poszerzeń dróg istniejących stanowiących działki oznaczone nr 787/20, 787/21, 787/22, 787/23 i 787/24 o łącznej powierzchni 0,5385 ha staje się Gmina Michałowice.
 
§ 3
1.      Na mocy porozumienia w sprawie scalenia i podziału nieruchomości, podpisanego pomiędzy Gminą Michałowice a uczestnikami scalenia - właścicielami działek 683, 687, 689, 690, 691, na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości, Gmina nie będzie zobowiązana do wybudowania niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 104 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. urządzeń zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opadowych, zasilania w energię elektryczną, urządzeń doprowadzających gaz, łączy telefonicznych oraz do urządzenia dróg.
2.      Uczestnicy postępowania scaleniowego, którzy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami wybudują we własnym zakresie, w miarę potrzeb i zainwestowania terenu oraz na własny koszt, na gruntach objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości, elementy infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzjach o warunkach zabudowy dla poszczególnych, nowopowstałych działek.
3.      Uczestnicy postępowania scaleniowego, którzy podpisali z Gminą Michałowice porozumienie, przyjmują obowiązek ewentualnego wybudowania stacji transformatorowej SN/NN na warunkach określonych przez zarządzającego siecią oraz poniosą koszty związane z wybudowaniem urządzeń niezbędnych do zaopatrzenia, przynależnych im po scaleniu i podziale działek gruntu, w energię elektryczną.
4.      Gmina uzgodni z przedsiębiorstwem energetycznym zapotrzebowanie na energię elektryczną dla nieruchomości objętych uchwałą o scaleniu i podziale nieruchomości.
5.      Udostępnienie łączy telefonicznych oraz urządzeń doprowadzających gaz przewidziane jest na warunkach określonych przez zarządzających sieciami na wniosek i koszt Uczestników postępowania scaleniowego.
6.      Właściciele nieruchomości, które powstają w wyniku scalenia i podziału działek wymienionych w § 1, będą mogli uczestniczyć w budowie urządzeń infrastruktury technicznej wykonywanej przez Gminę, jako realizację inwestycji uchwalonych Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, na zasadach ogólnych ustalonych w stanowiskach i uchwałach Rady Gminy Michałowice, obowiązujących w chwili rozpoczęcia przez Gminę procedury budowy urządzeń infrastruktury technicznej, na przedmiotowym terenie.
 
§ 4
1.      Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej dla uczestników scalenia, którzy nie zawarli z Gminą Michałowice porozumienia w wysokości …. % wzrostu wartości nieruchomości powstałych w wyniku scalenia i podziału w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.
2.      Opłaty adiacenckie zostaną ustalone w drodze decyzji zgodnie z niniejszą uchwałą
3.      Opłaty adiacenckie, o których mowa w ust. 2 zostaną uiszczone przez uczestników scalenia, którzy nie zawarli z Gminą Michałowice porozumienia w terminie 5 miesięcy od wybudowania gminnych urządzeń infrastruktury technicznej.
 
§ 5
1.      Opracowany projekt niniejszej uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości został wyłożony do wglądu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice.
2.      Opracowany projekt niniejszej uchwały o scaleniu i podziale nieruchomości został zaopiniowany przez Radę Uczestników Scalenia w dniu 23.10. 2008 r.
3.      Złożone w okresie wyłożenia do wglądu projektu niniejszej uchwały wnioski, uwagi i zastrzeżenia rozstrzyga się poprzez ich oddalenie jako bezzasadne.
 
§6
Wykonanie uchwały powierza sięWójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.02.2009 15:17
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 13
Autor: Dariusz Ruta