Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
24.02.2009 15:25

Projekt uchwały

w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice
PROJEKT
Uchwała Nr  .........................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .........................
 
w sprawie nabycia przez Gminę Michałowice części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. nr 1283, położoną w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle, gmina Michałowice.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na nabycie na podstawie umowy kupna - sprzedaży przez Gminę Michałowice własności części nieruchomości gruntowej uregulowanej w KW nr 14064, po geodezyjnym jej wydzieleniu z działki ew. nr 1283, położonej w obrębie ewidencyjnym Michałowice Osiedle na poszerzenie ul. płk Ryszarda Kuklińskiego z przeznaczeniem pod sieć wodociągową.
 
§2
Źródłem pokrycia kosztów podziału i nabycia nieruchomości będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w §1 przeznacza się na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 24.02.2009 15:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta