Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.04.2009 14:08

Projekt uchwały

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy
Projekt
 
Uchwała Nr     /     /2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia                   2009 r.
 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 10 i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) -  Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie spraw związanych z realizacją  projektu finansowanego ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

2.    Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:

1)        w  2009 roku do kwoty 45 000 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć),

2)        w 2010 roku do kwoty 60 000 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy),

3)        w  2011 roku do kwoty 15 000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy).

3.    Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu     Gminy.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.04.2009 14:08
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta