Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
23.04.2009 13:50

Projekt uchwały

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice
Projekt
 
Uchwała Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia …………… 2009 r.
 

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 w związku z art.18 a ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 2 pkt. 2 i art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finasach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Michałowice za 2008 rok stanowiącego załącznik do  uchwały udzielić absolutorium Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 23.04.2009 13:50
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta