Urząd Gminy Michałowice
15.06.2009 17:00

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych -z późniejszymi zmianami
Uchwała Nr ................
Rady Gminy Michałowice
Z dnia .....................
 

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Michałowice Nr XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych -z późniejszymi zmianami.

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 Nr 19 poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

§ 1

 

W uchwale Rady Gminy Michałowice NR XX/145/2004 z dnia 18 czerwca 2004r.   w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych gminnych z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

 

1)     § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

„2.Stawka opłaty, o której mowa w ust.1 za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego na cele prowadzenia robót wynosi:

 

1)     przy zajęciu do 50% szerokości jezdni-8,00 zł,

2)     przy zajęciu powyżej 50% szerokości jezdni –10,00zł,

3)     pozostałe elementy pasa drogowego ( chodnik, pobocze, trawnik)- 5,00zł ‘’,

 

2)     § 2 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 2. Uchwala się wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi w wysokości:

1)     za umieszczenie przewodów sieci i przyłączy: gazowych, energetycznych i telekomunikacyjnych w pasie drogowym- 40,00 zł,

2)     za umieszczenie przewodów sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz urządzeń wodnych realizowanych jako inwestycje celu publicznego w pasie drogowym-20,00 zł,

3)     za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim-100,00zł”,

 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

 „§ 3.Ustala się wysokość dziennej stawki za zajęcie 1m2 pasa drogowego pod obiekty budowlane nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz powierzchni reklamy –1,00zł”,

          
§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

                                     

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Data publikacji: 15.06.2009 17:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta