Urząd Gminy Michałowice
10.06.2009 14:00

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice
projekt

Uchwała Nr ….. / ….. / 2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2009 r.

 

w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie Gminy Michałowice

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

Nadać nazwę „Orląt Pęcickich" dla ronda u zbiegu ulic: Pęcickiej i Alei Powstańców Warszawy w Pęcicach.Usytuowanie ronda przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 10.06.2009 14:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta