Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
22.07.2009 14:33

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice
PROJEKT
 
Uchwała ............../2009
Rady Gminy Michałowice

z dnia ................................. 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW 33195, stanowiącą działkę ew. nr 628/6 o powierzchni 1,8750 ha, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.

 
§ 2

Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.

 
§ 3

Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.

 
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 22.07.2009 14:33
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta