Urząd Gminy Michałowice
17.11.2009 13:36

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2010 r.
Projekt
Uchwała Nr ______________
Rady Gminy Michałowice
z dnia ______________ 2009r.
 

w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Uchwala się „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Michałowice" na 2010 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr ______________
Rady Gminy Michałowice
z dnia ______________.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY MICHAŁOWICE NA 2010 r.

 
I. Cel Gminnego Programu

Celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest:

1)         zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych,

2)         zmniejszenie rozmiarów istniejących patologii i uzależnień,

3)         zmniejszenie zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z picia alkoholu,

4)         zwiększenie stabilności środowisk rodzinnych z problemami uzależnień.

 
II. Zadania Gminnego Programu

Gmina Michałowice w roku 2010 będzie prowadziła działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizując następujące zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez:

 
§1

1.    Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu i ich rodzin. Zadania te będą realizowane poprzez:

1)     prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin
w Nowej Wsi spełniającego funkcję pomocniczą wobec profesjonalnych placówek
odwykowych, do którego zadań należy:

a)    dostarczenie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii,

b)    motywowanie i kierowanie do leczenia,

c)    udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej oraz ich rodzinom.

Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla pacjentów uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, prowadzonych w godzinach popołudniowo- wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy,

3)         finansowanie zajęć terapeutycznych dla absolwentów podstawowego programu terapii realizowanych w ramach rocznego programu opieki poszpitalnej.

2.       Zwiększenie pomocy terapeutycznej poprzez współpracę Gminy z Poradnią Leczenia Uzależnień przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie, Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy Wojewódzkim Samodzielnym Psychiatrycznym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.

3.       Zwiększenie możliwości korzystania z pomocy Komisji poprzez propagowanie działań informacyjnych w Biuletynie Informacyjnym Gminy Michałowice i na stronie internetowej.

 
§ 2

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działania będą realizowane z zakresu procedury Niebieskiej Karty dla różnych grup zawodowych poprzez:

1)         finansowanie grupy wsparcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie,

2)         korzystanie z pomocy świadczonej ofiarom przemocy przez ośrodki wsparcia w Piastowie,

3)         finansowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu przeciwdziałania przemocy,

4)         udzielanie porad ofiarom przemocy w rodzinie przez członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podczas dyżurów w punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin,

5)         informowanie o możliwości udziału w zajęciach socjoterapeutycznych i programach profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą domową oraz z grup ryzyka,

6)         dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży,

7)         współpraca ze szkołami, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją i Parafiami Rzymsko-Katolickimi (zorganizowanie spotkania z księżmi proboszczami w zakresie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym).

 
§ 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia na terenie Gminy Michałowice, a w szczególności:

1)         dofinansowanie do obozów, kolonii i innych form wypoczynku promującego zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży, organizowanych przez szkoły gminne lub inne podmioty rekomendowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

2)         realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli,

3)         organizowanie na terenie szkół działań profilaktycznych promujących zdrowy styl życia, np. konkursów plastycznych i quizów edukacyjnych itp.,

4)         finansowanie programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy „Szkoła bez przemocy”,

5)         dofinansowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży,

6)         dofinansowanie nagród dla dzieci i młodzieży za udział w Gminnej Olimpiadzie Sportu,

7)         finansowanie specjalistycznych szkoleń dla członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

8)         zakupy i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych dotyczących problemów uzależnień i przemocy domowej.

 
§4

Finansowanie wyposażenia oraz bieżących kosztów utrzymania siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
§5

1. Działania zmierzające do ograniczenia dostępności alkoholu na terenie gminy Michałowice będą realizowane poprzez:

1)         przestrzeganie zasad obrotu napojami alkoholowymi, w tym zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz przeprowadzania kontroli w punkcie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

2)         przestrzeganie zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych poza miejscami do tego wydzielonymi,

3)         zobowiązanie przedsiębiorców do umieszczenia w widocznym miejscu, w punkcie sprzedaży alkoholu, następujących informacji:

a)   o zakazie sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 lat i osobom nietrzeźwym,

b)   o zakazie sprzedaży alkoholu na kredyt i pod zastaw,

c)   o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych,

d)   ponadto w punktach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży przedsiębiorca zobowiązany jest do umieszczenia informacji o zakazie spożycia alkoholu w punkcie sprzedaży i jego najbliższym otoczeniu.

Realizatorem tego zadania jest Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Przestrzeganie powyższych zasad realizowane jest poprzez przeprowadzanie kontroli. Kontrole są przeprowadzane w zespołach dwuosobowych składających się z członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który wraz z wnioskami należy przedstawi organowi wydającemu zezwolenie. Kontrolowany przedsiębiorca w przypadku otrzymania zaleceń pokontrolnych zobowiązany jest w terminie 30 dni powiadomić Referat Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice o sposobie wykonania tych zaleceń. O ile kontrolowany przedsiębiorca w wyznaczonym terminie nie przedstawi sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych w Referacie Spraw Obywatelskich zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające przedstawione w protokole nieprawidłowości. Z przeprowadzonej kontroli zespół kontrolujący sporządza protokół w czterech egzemplarzach dla:

1)         przedsiębiorcy,

2)         Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3)         Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Michałowice,

4)    Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Kontrolę punktów sprzedaży napojów alkoholowych można przeprowadzać tylko na podstawie
imiennego upoważnienia dla Członka Komisji wydanego przez Wójta Gminy zgodnie z planem
kontroli na 2009 r.

 
§6

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w szczególności poprzez:

1)         współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komisariatem Policji w Michałowicach, szkołami, Parafiami Rzymsko-Katolickimi, jednostkami samorządowymi i innymi organizacjami,

2)         udostępnienie lokalu siedziby Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla grup samopomocowych działających w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

 
III. Postanowienia końcowe
§7

Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1) członek Komisji otrzymuje wynagrodzenie raz w miesiącu na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu czynności potwierdzonego przez Przewodniczącego Komisji i akceptacji Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych według następujących zasad wynagradzania:

a)    za godzinę dyżuru w punkcie konsultacyjnym - 45 zł.,

b)    za posiedzenie Komisji - 100 zł.,

c)    za dyżur członka Komisji - 45 zł.,

d) za udział w przeprowadzeniu kontroli i rekontroli jednego punktu sprzedaży napojów alkoholowych - 45 zł.

2)         za udział w pracach, o których mowa w pkt 1 uważa się czynności związane z realizacją zadań Komisji wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także czynności określone w Regulaminie Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach,

3)         wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 nie przysługuje członkom Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych będącym etatowymi pracownikami Urzędu Gminy Michałowice,

4)         środki na wypłatę wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1 zapewnia się corocznie w budżecie Gminy Michałowice.

 
§ 8

Środki finansowe określone w budżecie w rozdziale 85154 ulegają zmianie, w przypadku zmiany dochodów Gminy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wykorzystane będą na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Priorytetem są zajęcia profilaktyczne i sportowe.

 
§ 9

Jednostką realizującą Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie administracyjnym jest Urząd Gminy Michałowice. Koordynacją merytoryczną i finansową

Data publikacji: 17.11.2009 13:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta