Urząd Gminy Michałowice
24.11.2009 09:52

Projekt uchwały

w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" na 2010r.
Projekt
Uchwała Nr ……………..
Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………………
 

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na 2010r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§ 1.

Przyjmuje się „Program współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010r.” w brzmieniu załącznika do uchwały.

 
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  


projekt
Załącznik do uchwały Nr …………….
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………………
 
Program współpracy Gminy Michałowice

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

 
§ 1.
Postanowienia ogólne
Ilekroć w Programie jest mowa o:

1)      „ustawie” – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm./,

2)      „uchwale” – rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

3)      „gminie” – rozumie się przez to Gminę Michałowice,

4)      „podmiotach” – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

5)      „konkursie” – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art. 13 ustawy.

 
§ 2.
Obszar współpracy

1.             Współpraca z podmiotami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

1)     kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

2)     kultury fizycznej, sportu i turystyki,

3)     profilaktyki uzależnień.

2.             Poza wsparciem finansowym gmina może udzielać podmiotom pomocy w innych formach, a w szczególności w postaci:

1)     umożliwienia organizacji przedsięwzięć na terenie obiektów sportowych,

2)     pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,

3)     promocji działalności organizacji pozarządowych,

4) udzielania rekomendacji organizacjom pozarządowym i podmiotom współpracującym z gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł.

3.             Rozszerzenie wykazu zadań, które mogą być powierzone podmiotom, może zostać dokonane na wniosek Wójta, po akceptacji ich przez Radę Gminy w drodze zmiany uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 
§ 3.
Formy współpracy

1.      Współpraca, o której mowa w § 2 może przybierać następujące formy:

1)      zlecania podmiotom, w ramach realizacji Programów współpracy zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

2)      tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

3)      wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.

2.      Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

§ 4.
Zadania Programu

Ustala się następujące zadania realizowane w ramach programu roku 2010:

1)     Dla wszystkich obszarów objętych § 2:

a)      Organizacja w IV kwartale roku 2009 spotkania z udziałem przedstawicieli podmiotów działających na terenie w celu zidentyfikowania potrzeb i skoordynowania działań podmiotów oraz gminy.

2)     Dla obszaru z § 2 ust. 1 pkt 1:

a)      wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

b)      wspieranie przedsięwzięć artystycznych oraz rozwijających zainteresowania i uzdolnienia w różnych dziedzinach (koncerty, festyny, przeglądy i warsztaty twórcze).

3)     Dla obszarów z § 2 ust. 1 pkt 2:

a)      wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu,

b)      rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym,

c)      organizowanie masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, rozgrywek ligowych, turniejów, itp.,

d)      wspieranie udziału reprezentacji gminnych w imprezach i zawodach sportowych o zasięgu ponad gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz poza granicami kraju,

e)      organizacja obozów i zgrupowań sportowych oraz rajdów turystycznych.

4)     Dla obszaru z § 2 ust. 1 pkt 3:

a)      wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień,

b)      wspieranie działań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym,

c)      powierzanie organizacji wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży.

 
§ 5.

1.      Udział podmiotów w wykonaniu zadań publicznych realizowanych przez gminę w zakresie zadań określonych w § 4 pkt. 2 – 4 zapewnia się poprzez zlecenie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania gminy, oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.

2.      Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

1)      powierzenie realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji, lub

2)      wsparcie realizacji takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji.

3.      Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:

1)      remont budynków,

2)      zadania i zakupy inwestycyjne,

3)      zakupy gruntów,

4)      działalność gospodarczą,

5)      pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów,

6)      działalność polityczną i finansowanie związków wyznaniowych.

 
§ 6.

Herb Gminy Michałowice oraz informacja o dotacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt. 1 i 2 o treści „Dofinansowała Gmina Michałowice” muszą być zamieszczone na plakatach, zaproszeniach i innych materiałach promocyjnych związanych z realizacją niniejszej uchwały.

 
§ 7.

1.      Zlecenie zadań, o których mowa w § 4 pkt. 2-4 następuje, w trybie konkursu, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2.      Konkursy ogłasza Wójt Gminy Michałowice.

3.      Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie w sytuacji zabezpieczenia środków finansowych na zadania w budżecie.

Data publikacji: 24.11.2009 09:52
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta