Urząd Gminy Michałowice
17.11.2009 14:40

Projekt uchwały

w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice" na rok 2010
Projekt
Uchwala Nr __________
Rady Gminy Michałowice
z dnia ________ 2009r.
 
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Michałowice” na rok 2010 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010r.
 

 
Załącznik do
Uchwały Nr _________
Rady Gminy Michałowice
z dnia ______________
GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA TERENIE GMINY MICHAŁOWICE NA ROK 2010
 
I. CELE GMINNEGO PROGRAMU
1.      Cele globalne:
1)      zapobieganie powstawaniu problemów narkomanii na terenie Gminy Michałowice,
2)      zmniejszanie rozmiarów istniejących problemów uzależnień.
2.      Cele jednostkowe:
1)      zmniejszenie indywidualnych zagrożeń społecznych i ekonomicznych wynikających z
2)      używania środków psychoaktywnych,
3)      zmniejszenie ryzyka zachorowań i śmierci
4)      zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.
 
II. KIERUNKI DZIAŁAŃ PRZECIWDZIAŁANIA ZJAWISKU NARKOMANII
 

1.      Kontynuacja procesu edukacyjnego wśród dzieci, młodzieży, kadry pedagogicznej oraz społeczności lokalnej poprzez szerokozakresowe dostarczanie fachowej wiedzy wszystkim zainteresowanym problemem narkomanii.

2.      Budowa profesjonalnej infrastruktury informacyjnej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych na terenie Gminy Michałowice.

3.      Organizowanie zajęć profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla grup podwyższonego ryzyka (młodzież szkolna, gimnazjalna, licealna).

4.      Pełne przeszkolenie kadry pedagogicznej oraz pracowników instytucji działających na rzecz profilaktyki narkomanii na terenie Gminy Michałowice.

5.      Rozpowszechnianie wprowadzania w tematykę zajęć wychowawczych problematykę zapobiegania narkomanii.
 
III. ZASADY FINANSOWANIA
 

Finansowanie programu przeciwdziałania narkomanii będzie realizowane w dziale 851- ochrona zdrowia, rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii (środki finansowe z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

 
IV. ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2010
 

1.      Gmina Michałowice będzie prowadzić działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów narkomanii realizując następujące zadania:

1)      zwiększenie możliwości dostępu do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz zagrożonych uzależnieniami,

2)      działalność informacyjna na temat możliwości leczenia i profilaktyki osobom uzależnionym i narażonym na uzależnienie,
3)      szkolenie pracowników zajmujących się problematyką narkomanii na terenie Gminy Michałowice,
4)      współpraca z Punktem Konsultacyjno- Informacyjnym Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5)      udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej, rodzinom dotkniętym problemem narkomanii, w tym: informowanie o placówkach lecznictwa odwykowego, lokalnej służbą zdrowia,

6)      współpraca z Parafiami Rzymsko - Katolickimi, Policją, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz innymi organizacjami i instytucjami służącymi rozwiązywaniu problemów uzależnień,

7)      diagnozowanie i analiza bieżąca problemu narkomanii w środowisku lokalnym,
8)      realizacja programów profilaktycznych na terenie Gminy Michałowice,
9)      przeprowadzanie i koordynacja programów profilaktycznych, konkursów edukacyjnych o tematyce przeciwdziałania narkomanii,
10) promowanie zdrowego stylu życia oraz wspieranie inicjatyw organizowania alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

2.      Realizatorem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010 jest Urząd Gminy Michałowice. Osobą koordynującą zadania programu jest Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień.

Data publikacji: 17.11.2009 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta