Urząd Gminy Michałowice
19.11.2009 12:31

Projekt uchwały

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice
Projekt           
Uchwała Nr ……………. / 2009
Rady Gminy   Michałowice
z dnia …………………….. 2009 r.
 

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na działce nr ew. 576/1 w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, stanowiącą własność Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 285 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Gminę Michałowice służebności przesyłu na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości zabudowanej, uregulowanej w KW nr WA1P/00075241/4, stanowiącej działki ew. nr 575/1 i 575/2 o łącznej powierzchni. 2 276 m2, położonej w obrębie ew. wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice, polegającej na położeniu przyłącza wodociągowego na działce ew. nr 576/1, stanowiącej własność Gminy Michałowice, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się osobie pełniącej funkcję Wójta Gminy Michałowice.

 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 19.11.2009 12:31
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta