Urząd Gminy Michałowice
24.11.2009 11:29

Projekt uchwały

w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
PROJEKT
 
Uchwała Nr ........
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...........................
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1

Ustala się na terenie Gminy Michałowice stawkę procentową opłaty adiacenckiej w wysokości 7 % różnicy między wartością nieruchomości przed wybudowaniem urządzeń wodociągowych lub  urządzeń kanalizacyjnych, a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.

 
§ 2

Traci moc Uchwała XXVIII/238/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 24.11.2009 11:29
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 8
Autor: Dariusz Ruta