Urząd Gminy Michałowice
19.11.2009 12:25

Projekt uchwały

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
projekt

Uchwała Nr … / … / 2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2009 r.

 

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:

 
§1

1.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę nr ew. 298/15, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Paproci”. Przebieg ulicy „Paproci” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 304/10 i 305/4, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Pod Borem”. Przebieg ulicy „Pod Borem” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3.      Istniejącej drodze stanowiącej działkę ew. nr 333/1, położoną w obrębie ewidencyjnym wieś Sokołów, gmina Michałowice, nadać nazwę „Księdza Michała Woźniaka”. Przebieg ulicy „Księdza Michała Woźniaka” określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 19.11.2009 12:25
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta