Urząd Gminy Michałowice
24.11.2009 11:54

Projekt uchwały

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Projekt
 
UCHWAŁA Nr………/……./2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia ………… 2009 r.
 

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/170/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

uchwale Nr XXIV/170/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości   w § 1 w ust.1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

   „ 7)     grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności w zakresie zadań publicznych-ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.
 
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2010 r.

Data publikacji: 24.11.2009 11:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 6
Autor: Dariusz Ruta