Urząd Gminy Michałowice
24.11.2009 12:03

Projekt uchwały

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.
projekt
Uchwała Nr        /           /2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia                          2009 r.
 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji.

 
 

Na podstawie art. 80 ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§ 1.

Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Michałowice dla prowadzonych na terenie Gminy Michałowice:

1)      publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz publicznych przedszkoli specjalnych,

2)      publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych gimnazjów specjalnych, publicznych szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

3)      publicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,

4)      niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych przedszkoli specjalnych,

5)      niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

6)      niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych innych niż szkoły wymienione w pkt 5, których zakładanie i prowadzenie należy do ustawowych zadań gminy,

7)      niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

 
§ 2.

Publiczne przedszkole, o którym mowa w § 1 pkt 1 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację ustaloną według następujących zasad:

1)      kwota dotacji na każdego ucznia, przysługuje w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałowice z zastrzeżeniem pkt 2,

2)      na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji wynosi 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.

 
§ 3.

Publiczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 2 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w publicznych szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Michałowice. W przypadku, gdy kwota wydatków bieżących jest niższa od kwoty, przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej, dotacja wynosi 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.

 
§ 4.

Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1 pkt 3, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy Michałowice w wysokości 50 % wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Michałowice.

 
§ 5.

Niepubliczne przedszkole, którym mowa w § 1 pkt 4 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację ustaloną według następujących zasad:

1)      kwota dotacji na każdego ucznia wynosi 75 % ustalonych w budżecie Gminy Michałowice wydatków bieżących ponoszonych w publicznych przedszkolach w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt 2,

2)      na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji wynosi 100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.

 
§ 6.

Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 5 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację na każdego ucznia w wysokości 100 % kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.

 
§ 7.

Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1 pkt 6 otrzymuje z budżetu Gminy Michałowice dotację na każdego ucznia w wysokości 50 % kwoty ustalonych w budżecie Gminy Michałowice wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w tego samego typu i rodzaju szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowice.

 
§ 8.

Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 1 pkt 7, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu gminy w wysokości 40 % procent wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Michałowice.

 
§ 9.

Przedszkola, szkoły podstawowe, które, zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie oświaty, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują dotację na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Michałowice.

 
§ 10.

1.       Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę składa wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały.

2.       Do 15 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, lub szkołę składa w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.

3.       Dotacja wypłacana będzie w dwunastu częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły.

 
§ 11.

1.       Osoba prowadząca przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę, sporządza roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały.

2.       Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1 podlega przekazaniu do Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

3.       W przypadku, gdy przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub szkoła kończy swoją działalność w trakcie roku budżetowego, osoba prowadząca sporządza i składa rozliczenie przekazanej dotacji w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej części dotacji.

4.       Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają odrębne przepisy.

 
§ 12.

1.      Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Michałowice lub Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą dokonywać kontroli w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego, lub szkołach, zwanych dalej „kontrolowanymi”, obejmującej:

1)         sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach, o których mowa w § 19 ust. 2,

2)         sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 80 ust. 3d oraz art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.

2.      Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.

 
§ 13.

1.      Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem polegającym w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:

1)         przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;

2)         ustaleniami z poprzednich kontroli;

3)         dokumentacją zgromadzoną w Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice dotyczącą przedmiotu kontroli;

4)         dokumentacją sprawozdawczą.

2.      Dokumentem upoważniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do kontroli zawierające:

1)         numer upoważnienia;

2)         imię i nazwisko kontrolującego;

3)         nazwę i adres kontrolowanego;

4)         temat kontroli;

5)         termin ważności upoważnienia.

3.      Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, po zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.

 
§ 14.

1.      Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

2.      Protokół kontroli zawiera:

1)         pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę i adres jego organu prowadzącego oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego;

2)         datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

3)         imiona i nazwiska kontrolujących;

4)         określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;

5)         opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;

6)         opis załączników do protokołu;

7)         wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu;

8)         podpisy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, a także datę i miejsce podpisania protokołu;

9)         parafy kontrolujących i osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

3.      Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu, o których mowa w ust. 5.

4.      Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

5.      W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

6.      W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.

7.      Kontrolowany może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.

8.      O odmowie podpisania protokołu kontroli i złożenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę w protokole.

9.       Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

 
§ 15.

1.      W terminie 14 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego osoby prowadzącej, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.

2.      Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

 
§ 16.

Traci moc uchwała Nr XLV/427/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

 
§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 18.

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr        /         /09
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...........................2009 r.
 
 

........................................., dnia ....................................

/pieczęć placówki/                                                                                                                  /miejscowość, data/

 
Wójt Gminy Michałowice
 
 
 
Wniosek o udzielenie   dotacji
 

Zgodnie z §     uchwały Nr   /    /2009 Rady Gminy Michałowice z dnia ...............    2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne a także dla osób prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, na terenie Gminy Michałowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji wnioskuję o udzielenie dotacji na rok ...........

 

1.       Nazwa i adres szkoły/przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego :

                                                                                                                                                

2.       Nazwa i adres organu prowadzącego:                                                                                                                                                

 

3.       Planowana liczba dzieci:                                                                                                     

 

4.       Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji:

                                                                                                                                                 

5.       Numer konta:                                                                                                                  

 

 
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr        /         /09
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...........................2009 r.
 

Informacja o faktycznej liczbie uczniów/wychowanków w szkole/przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego.

 
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
 

1.            ........................................................................................................................................................................................................................................./nazwa i adres placówki/

2.            Faktyczna liczba uczniów/wychowanków uczęszczających do szkoły/przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego według stanu na pierwszy dzień miesiąca rozliczeniowego ................   w tym uczniów/wychowanków niepełnosprawnych .........................

3.            Miesiąc i rok rozliczeniowy    ............................................................................................

4.            Wykaz imienny:

 
l. p. Imię i nazwisko Data urodzenia
Adres zamieszkania/
zameldowania
Gmina
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
....................................................
/Dyrektor placówki/
 
..............................................................
/miejscowość, data/
 

 

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr        /         /09
Rady Gminy Michałowice
z dnia ...........................2009 r.
 

Roczne rozliczenie przekazanej dotacji

w roku   ........................

 

Formularz przeznaczony jest dla innych niż Gmina Michałowice osób prawnych i fizycznych prowadzących na terenie Gminy Michałowice szkoły, przedszkola lub inne formy wychowania przedszkolnego.

Podstawa prawna: art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Termin składania: do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.

Miejsce składania: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół Gminy Michałowice, Nowa Wieś, ul. Główna 96.

 
DANE O ORGANIE PROWADZĄCYM
 
Nazwa i adres
 
 
 
 
 
 
INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI
 

Kwota otrzymanej dotacji w wysokości .......................... (słownie: ..........................................

.....................................................................................................................................................)
 

Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji)

 

l. p.

Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji  (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej szkoły/ przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego)

Wysokość poniesionych wydatków finansowanych w ramach otrzymanej dotacji

1
Wynagrodzenia pracowników
 
 
2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)

 
3

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

 
 
4

Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

 
 
5
Remonty
 
 
6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

 
 
7

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych,przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej.

 
ogółem
 
 
OŚWIADCZENIA I PODPIS OSOBY REPREZENTUJĄCEJ ORGAN PROWADZĄCY
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.

Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).

 
................................................................................
/pieczątka i podpis składającego informację/
..........................................................................
/miejscowość, data/
Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami art. 80 ust. 4 i 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Obowiązująca dotychczas uchwała Nr XLV/427/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 października 2006 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Michałowice przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych nie ustalała trybu i zakresu kontroli, ponieważ brak było we wskazanych powyżej przepisach delegacji dla rady gminy do stanowienia takich zapisów.

Przedkładana uchwała ma na celu dostosowanie jej postanowień do obowiązujących przepisów ustawy o systemie oświaty.

Data publikacji: 24.11.2009 12:03
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta