Urząd Gminy Michałowice
17.11.2009 14:54

Projekt uchwały

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013
Projekt
Uchwała Nr ……………/09

Rady Gminy Michałowice
z dnia ……………...2009 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.

 

Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zezmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

 
§1.

uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 -2013 z późniejszymi zmianami,  załącznik nr 1 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie załączników nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Data publikacji: 17.11.2009 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta