Urząd Gminy Michałowice
19.11.2009 12:19

Projekt uchwały

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice
projekt
 

Uchwała Nr …/ … / 2009

Rady Gminy Michałowice

z dnia …………….. 2009 r.

 

w sprawie oddania w dzierżawę na okres kolejnych 3 lat, części nieruchomości położonej we wsi Sokołów, stanowiącej mienie komunalne Gminy Michałowice.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 
§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu dzierżawcy Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, części działki ewidencyjnej nr 215 o powierzchni 949 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Sokołów, gmina Michałowice.

 
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data publikacji: 19.11.2009 12:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta