Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 10:54

Uchwała Nr XXIX/198/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 roku

zmieniająca Uchwałę nr XXVII/195/2009 z dnia 26 lutego 2009 r w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W Uchwale nr XXVII/195/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2009 roku projektu systemowego pt. „Aktywnie do rozwoju” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wartość projektu wynosi 105 077 zł, natomiast wkład własny Gminy Michałowice stanowi 10,5% wartości projektu tj. kwotę 11 033,08 zł. Wymagany wkład własny stanowią dochody własne Gminy Michałowice.”
 
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.04.2009 10:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta