Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 12:04

Uchwała Nr XXIX/199/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009

w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminami: Brwinów, Błonie, Grodzisk Mazowiecki, Leszno, Milanówek, Nadarzyn, Podkowa Leśna, Pruszków.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.12, art. 74 i art. 58 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) Rada Gminy, Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice porozumienia międzygminnego z:
1)      Gminą Brwinów ,
2)      Gminą Błonie,                 
3)      Gminą Grodzisk Mazowiecki,
4)      Gminą Leszno,
5)      Gminą Milanówek,
6)      Gminą Nadarzyn,
7)      Gminą Podkowa Leśna
8)      Gminą Pruszków
 
w sprawie powierzenia przez w/w Gminy Gminie Pruszków zadania publicznego określonego w art. 7 ust.l pkt.10 ustawy o samorządzie gminnym dotyczącego kultury fizycznej, turystyki, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych - w zakresie budowy ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenach dziewięciu gmin, według zaakceptowanej zgodnie koncepcji opracowanej przez Pracownię Projektową Architektów LARGO długości 135 km.
 
§2.
1.      Zadanie będzie realizowane na obszarze Gmin wymienionych w § Ina zasadach ustalonych przez strony w porozumieniu.
2.      Środki finansowe na realizację zadania określonego w § 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy Michałowice i określa je odrębna uchwała.
 
§3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.04.2009 12:04
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 3
Autor: Dariusz Ruta