Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:00

Uchwała Nr XXIX/200/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na części działki nr ew. 678/2, położonej w obrębie ewidencyjnym wieś Reguły, stanowiącej własność Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 3051 Kodeksu cywilnego, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z o.o., polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na części działki ew. nr 678/2, stanowiącej własność Gminy Michałowice, od jej granicy do usytuowanej na działce stacji transformatorowej, zgodnie z przebiegiem wskazanym w załączniku do uchwały.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Data publikacji: 09.04.2009 11:00
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta