Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:19

Uchwała Nr XXIX/202/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie nadania nazw ulicom położonym na terenie Gminy Michałowice
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje:
 
§1
1.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 215//7, 215/12, 215/14, 215/16, 630/2, 743/1 oraz 742, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Opacz Kolonia, gmina Michałowice, nadać nazwę „Św. Antoniego”. Przebieg ulicy „Św. Antoniego” określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.      Istniejącej drodze stanowiącej działki nr ew. 24/5 oraz 23/8, położone w obrębie ewidencyjnym wieś Komorów Wieś, gmina Michałowice, nadać nazwę „Miodowa”. Przebieg ulicy „Miodowej” określa mapa stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Załączniki

Data publikacji: 09.04.2009 11:19
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta