Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:32

Uchwała Nr XXIX/203/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 7 kwietnia 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez pana Janusza Komorowskiego na działanie Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącemu.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.04.2009 11:32
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta