Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:51

Uchwała Nr XXIX/205/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na okres przekraczający rok budżetowy.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowice – Szkołę Podstawową w Michałowicach, umowy na okres przekraczający rok budżetowy w zakresie dostawy usług telefonicznych telefonii komórkowej.
2.      Zaangażowanie na cel określony w ust. 1 środków finansowych ustala się następująco:
1)         w 2009 r. do kwoty – 1.500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset),
2)         w 2010 r. do kwoty – 1.800,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset),
3)         w 2011 r. do kwoty –    450,00 zł (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt).
3.      Źródłem finansowania zobowiązań określonych w ust. 2 będą dochody własne budżetu Gminy.
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.04.2009 11:51
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta