Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:39

Uchwała Nr XXIX/206/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 - 2013.
Na podstawie art. 21 ust.l pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 200l r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust.l i 2 pkt. 3 w zw. z art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§1
W uchwale Nr XXIII/164/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowice w latach 2009 -2013 z późniejszymi zmianami,  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

  
Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/ 206/2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia   7 kwietnia 2009r
 
Potrzeby w zakresie remontów i wydatków w latach 2009 – 2013 w zasobach mieszkaniowych Gminy Michałowice
 
l.p.
 
Lokalizacja
Budynku
Nakłady finansowe w rozbiciu na lata:
w tys. zł.
2009 r.
2010 r.
 
2011 r.
2012 r.
2013 r.
1.
Komorów
ul. Mazurska 67
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
2.
Komorów
Al. M.Dąbrowskiej 42
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
3.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20
 
14,7
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
4.
 
Komorów
Al. M. Dąbrowskiej 12/20 (lokal w szkole)
 
5,0
 
3,0
 
3,0
 
3,0
 
3,0
5.
 
Komorów
ul. Kasztanowa 8
ul. Kasztanowa 10b
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
6.
Michałowice
ul. Szkolna 15 (lokale
w budynku szkoły)
 
6,0
 
6,0
 
 
6,0
 
 
6,0
 
6,0
7.
Nowa Wieś
ul. Główna 96 (lokale w budynku szkoły)
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
8.
Pęcice
ul. Zaułek 7 (lokal przy Domu Wiejskim)
 
5,0
 
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
9.
Pęcice
ul. Zaułek 7A
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
10.
Opacz Kol.
ul. Ryżowa 90
 
180,0
 
180,0
 
5,0
 
5,0
 
5,0
11.
Budynek komunalny
z lokalami socjalnymi
 
100,0
 
100,0
 
100,0
 
100,0
 
100,0
 
12.
 
         Ogółem:
 
335,7
 
324,00
 
149,0
 
 
149,0
 
149,0

 

 
Data publikacji: 12.09.2018 22:23
Data ostatniej modyfikacji: 12.09.2018 22:26
Wyświetleń: 1
Autor: Dariusz Ruta
Opublikował: Marcin Walichnowski
Ostatnio zmodyfikował: Marcin Walichnowski