Urząd Gminy Michałowice
09.04.2009 11:36

Uchwała XXIX/207/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 07 kwietnia 2009 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę ew. 628/6, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej uregulowanej w księdze wieczystej KW 33195, stanowiącą działkę ew. nr 628/6 o powierzchni 1,8750 ha, położoną we wsi Reguły, gmina Michałowice.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabytą nieruchomość gruntową, wymienioną w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 09.04.2009 11:36
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta