Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.02.2009 15:24

Uchwała Nr XXVI/181/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Michałowice na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) a także art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1.      Ustala się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 w wysokości   72 296 186 zł, w tym:
1)      dochody bieżące w wysokości         72 282 006 zł,
2)      dochody majątkowe w wysokości          14 180 zł.
2.      Dochody ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości  1 485 621 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
2)      dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 169 000 zł.
3.      Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości   48 760 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1b.
 
§ 2.
1.        Ustala się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 w wysokości   80 328 086 zł, w tym:
1)      wydatki bieżące w wysokości          55 838 586 zł,
2)      wydatki majątkowe w wysokości    24 489 500 zł.
2.        Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują w szczególności:
1)     wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie Michałowice ustawami w wysokości 1 485 621 , zgodnie z załącznikiem Nr 2a,
2)     wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 149 000  i na zwalczanie narkomani w wysokości 20 000 .
 
§ 3.
1.    Deficyt budżetu gminy w wysokości   8 031 900 , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)        zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie   6 831 900 zł,
2)        wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 200 000 .
2.       Rozchody budżetu gminy wynoszą 5 258 928  i sfinansowane zostaną z zaciągniętych kredytów.
3.       Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy zawiera załącznik Nr 3.
 
§ 4.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości   500 000 zł i rezerwę celową w wysokości 258 000 zł.
 
§ 5.
1.      Ustala się wydatki inwestycyjne,  zgodnie z załącznikiem Nr 4.
2.      Ustala się limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 
§ 6.
Ustala się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 
§ 7.
Ustala się dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i wychowania, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 8.
Ustala się dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 
§ 9.
Ustala się plan dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 10.
Ustala się plan dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
 
§ 11.
Ustala się plan dochodów własnych i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
 
§ 12.
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
 
§ 13.
Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)        sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie   500 000 zł,
2)        sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie    6 831 900 zł,
3)        spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 258 928 zł.
 
§ 14.
Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:
1)        zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   500 000 zł,
2)        zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę
2 000 000 zł,
3)        zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w załączniku nr 5,
4)        dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
5)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz planowanych wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6)        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,
7)        przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 na łączną kwotę 1 500 000 zł.
 
§ 15.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 16.
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 
§ 17.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

Załączniki

Data publikacji: 04.02.2009 15:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 19
Autor: Dariusz Ruta