Urząd Gminy Michałowice
04.02.2009 15:46

Uchwała Nr XXVI/182/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 roku

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
W uchwale Nr XXIII/155/2008 z dnia 12 listopada 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)        W tytule uchwały oraz w § 1 ust. 1 słowo „umowy” zmienia się na słowo „umów”
2)         W § 1 ust. 2 kwoty zaangażowania  środków finansowych ustala się następująco:
a)         w 2008 r. do kwoty –   1.700,00 zł (słownie złotych: tysiąc siedemset),
b)        w 2009 r. do kwoty – 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy),
c)         w 2010 r. do kwoty – 14.000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy),
d)        w 2011 r. do kwoty –   6 700,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy siedemset).
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.02.2009 15:46
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta