Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.02.2009 15:49

Uchwała Nr XXVI/183/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Michałowice darowizny części nieruchomości gruntowych, stanowiących działki ew. nr 304/10, 305/4, położone we wsi Komorów, gmina Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit a, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami), Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00014666/4, stanowiącej działkę ew. nr 304/10 o pow. 0,0802 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, gmina Michałowice, stanowiącą część drogi.
2.      Przyjąć na rzecz Gminy Michałowice darowiznę części nieruchomości gruntowej, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr WA1P/00025953/3, stanowiącej działkę ew. nr 305/4 o pow. 0,0794 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Komorów Wieś, gmina Michałowice, stanowiącą część drogi.
 
§ 2
Źródłem pokrycia kosztów przyjęcia darowizny (koszt sporządzenia aktu notarialnego) będą środki własne budżetu Gminy.
 
§ 3
Nabyte nieruchomości gruntowe, wymienione w § 1 przeznaczyć na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości Gminy Michałowice.
 
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.02.2009 15:49
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 2
Autor: Dariusz Ruta