Urząd Gminy Michałowice
04.02.2009 15:53

Uchwała Nr XXVI/184/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie oddania w najem na okres kolejnych 3 lat, części lokalu znajdującego się w budynku Urzędu Gminy Michałowice, położonego w Michałowicach Osiedlu, stanowiącego mienie komunalne Gminy Michałowice.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża się zgodę na oddanie w najem na okres kolejnych trzech lat dotychczasowemu najemcy Pani Paulinie Kozłowskiej, części lokalu o powierzchni 4 m2określonej w planie budynku jako część korytarza-poczekalni na parterze budynku Urzędu Gminy w Michałowicach przy ulicy Raszyńskiej 34, zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 293/1 i 293/3, w obrębie ewidencyjnym Michałowice osiedle, dla których Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą nr KW 35195.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.02.2009 15:53
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 0
Autor: Dariusz Ruta