Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
04.03.2009 09:43

Uchwała Nr XXVII/186/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust 1 pkt. 2 i art. 83 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)  - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
1.        Wyraża się zgodę na zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Michałowice na 2009 rok w łącznej wysokości do kwoty12 090 828 zł.
2.        Źródłem spłaty kredytów i pożyczek będą dochody własne budżetu Gminy Michałowice.
3.        Kredyty i pożyczki spłacane będą w ratach kwartalnych od roku 2009 nie dłużej niż do roku 2022 włącznie.
 
§ 2
Wyraża się zgodę na zabezpieczenie udzielonych kredytów i pożyczek poprzez wystawienie weksli własnych „in blanco” bez protestu  przez Gminę Michałowice.
 
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 04.03.2009 09:43
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta