Urząd Gminy Michałowice
pow. pruszkowski woj. mazowieckie
03.03.2009 14:54

Uchwała Nr XXVII/191/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i § 11 ust. 8 statutu Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicachstanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/133/2004 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie nadania Statutów Gminnym Bibliotekom Publicznym (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 12 czerwca 2004 r. Nr 141, poz. 3573) Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:
 
§ 1
Wyraża pozytywną opinię w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice w Michałowicach Pani Ewie Kisiel na kolejną 5-cio letnią kadencję.
 
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data publikacji: 03.03.2009 14:54
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 5
Autor: Dariusz Ruta