Urząd Gminy Michałowice
03.03.2009 15:05

Uchwała Nr XXVII/193/2009 Rady Gminy Michałowice z dnia 26 lutego 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Bożeny Dziekańskiej na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) Rada Gminy Michałowice, uchwala co następuje:
 
§ 1.
Uznaje się skargę wniesioną przez panią Bożenę Dziekańską na zachowanie Wójta Gminy Michałowice za bezzasadną – zgodnie z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Michałowice do przesłania niniejszej uchwały skarżącej.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Załącznik do uchwały
Nr XXVII/193/2009
Rady Gminy Michałowice
z dnia 26 lutego 2009r.
 
UZASADNIENIE
 
Pismem z dnia 5 listopada 2008 roku Pani Bożena Dziekańska, wniosła skargę do Wojewody Mazowieckiego na zachowanie Wójta Gminy Michałowice.
Wojewoda w dniu 13 listopada 2008 roku skargę przekazał Radzie Gminy Michałowice do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.
Z treścią skargi Bożeny Dziekańskiej Przewodniczący Rady Gminy Michałowice zapoznał Radę Gminy Michałowice podczas XXIV sesji w dniu 8grudnia 2008 roku.
W wyniku decyzji Rady Gminy sprawa została skierowana do zbadania przez Komisję Rewizyjną.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna działająca w imieniu Rady Gminy przeprowadziła postępowanie wyjaśniające i stwierdziła, że:
 
„Po dogłębnym przeanalizowaniu całej sprawy Komisja Rewizyjna nie może stwierdzić faktu nieodpowiedniego zachowania się Wójta Gminy w stosunku do Pani Dziekańskiej. Po uzyskaniu informacji od Pani Dziekańskiej Wójt podjął natychmiastowe działanie w wyniku którego, złożone na działce Pani B. Dziekańskiej materiały zostały niezwłocznie usunięte nie powodując dewastacji jej działki.
Sprawy poruszone przez Wójta podczas rozmowy z Panią Bożeną Dziekańską były ważne i niezbędne z uwagi na ich społeczny charakter.
Komisja nie może stwierdzić niegrzecznego i agresywnego a tym bardziej nieprofesjonalnego zachowania się Wójta w trakcie rozmowy przeprowadzonej w dniu 5 listopada 2008r.
W związku z powyższym Komisja Rewizyjna uważa skargę Pani Bożeny Dziekańskiej za bezzasadną”.
Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje powyższą skargę za bezzasadną.
Data publikacji: 03.03.2009 15:05
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 4
Autor: Dariusz Ruta